Modul 2: Utbildningsmaterial för utbildare (hälsosektor)

Videor
Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://www.youtube.com/watch?v=mI5-P3P7IXo&t=23s
Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://www.youtube.com/watch?v=xYBUY1kZpf8
Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://www.youtube.com/watch?v=sI2mXtXKWgI
Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://www.youtube.com/watch?v=zKXfsE0Mxqw

Reflektionsuppgift

(1) Vilka är de ”varningsflaggor” som presenteras i denna video som indikerar att detta är en osund relation där VIN förekommer och någon behöver hjälp?

(2) Vad skulle du göra?

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://www.youtube.com/watch?v=qOlNRD-vBxM
Fallstudier
Fallstudie – Hos allmänläkaren

Sabrina är revisor, 30 år gammal och gift med en byggnadsarbetare sedan 8 år tillbaka. Hon berättar för sin allmänläkare om sin låga energinivå och huvudvärk som har påverkat henne i över ett år. Huvudvärken har blivit värre under den senaste månaden och påverkar henne mest i slutet av dagen då hon känner hopplöshet och känner sig nedstämd.

Hon har svårt att sova och rapporterar smärta i hela kroppen. Hon har varit hos flera läkare under det senaste året men har inte hittat något som kan hjälpa henne. Hon har tagit blodprover, fått smärtstillande utskrivet, fått råd om att motionera mer och ändra sin kost. Hon säger till sin läkare att hon är desperat och vill att något görs för henne idag eftersom hennes man börjar bli otålig över bristen på resultat.

Reflektionsuppgift

(1) Reflektera över vikten av att rutinmässigt ställa frågor om våldsutsatthet till patienter , även när de uppvisar till synes orelaterade symtom.

Fallstudie: långsiktiga konsekvenser av våld i nära relationer

Elsa, en 31-årig sjuksköterska, söker allmänläkare p.g.a. långvariga buksmärtor. I anamnesen framkommer att hon trivs på sitt jobb och inte upplever det stressigt. Hon bor med sin pojkvän och upplever relationen till honom som problematisk ibland. Hon har tidigare behandlats för depression under 3 år i början av 20-årsåldern. Hon drack mycket alkohol i tonåren. Nu har hon besvär av migrän av och till. Hon har regelbundna men rikliga och smärtsamma menstruationer. Hon har gått på en cellprovskontroll för 8 år sedan men det var plågsamt och hon har inte gjort om det. Sex är ibland smärtsamt, men hon försöker att inte visa det.

Reflektionsuppgift

(1) Vilka symptom rapporterade Elsa till sin läkare?

(2) Varför tror du att hennes symtom kan tyda på förekomst av VIN för närvarande och/eller tidigare?

Fall anpassat från The Medical Women’s International Association’s Interactive Violence Manual.

Fallstudie: våld under graviditeten

Mandy var en 23-årig patient som var gravid i 28:e veckan. Trots att hon pratat med gynekologen om preventivmedel vid tidigare besök var hon ambivalent när det gällde att ta sina p-piller varvid hon blev gravid. Då hon under graviditeten gick på besök inom mödravården berättade hon att hennes förhållande var instabilt men att hon för närvarande bodde med barnets far och att han var inblandad i droghandel. Graviditeten fortlöpte utan problem tills Mandy en dag kom in med blåmärken i ansiktet och buksmärtor.

Reflektionsuppgift

(1) Vilka är möjliga indikatorer som i detta fall pekar på förekomsten av våld i nära relation hos den gravida patienten?

(2) Reflektera över hur våld i nära relation under graviditeten kan påverka både moderns och fostrets fysiska och känslomässiga välbefinnande. Vilka är de potentiella komplikationerna och hur kan de hanteras?

Fallstudie från The Medical Women’s International Association’s Interactive Violence Manual.

Fallstudie: Våld i nära relation mot äldre

”En patient som varit listad hos mig i över tio år, 87 år gammal, bodde efter sin dotters död med sin svärson i ett fristående enfamiljshus. Patienten led av hjärtinsufficiens och kom upprepade gånger till mig med skador och sår på benen. ”Hon springer alltid för fort nerför trapporna!” sade svärsonen som följde med henne. Hans beteende var då ganska otrevligt och ”konstigt”. Patienten insisterade på att hon hade blivit väl omhändertagen av honom och att en systerdotter som bodde i närheten tog hand om henne.

Reflektionsuppgift

(1) Beakta de indikatorer som presenteras i fallstudien för iögonfallande och/eller oroande beteenden hos svärsonen. Vad kan dessa indikera och hur kan de relateras till övergrepp eller försummelse av äldre?

(2) Tänk på patientens perspektiv när hon insisterar på att hon blir vänligt omvårdad av sin svärson och vårdad av en systerdotter. Hur kan detta påverka din syn på saker och ting och vad kan hjälpa dig att bättre bedöma patientens verkliga känslor och behov?

Fall från The Medical Women’s International Association’s Interactive Violence Manual

Fallstudie: Barn med hög risk i hem där det förekommer våld

Detta fall handlar om Daniel, en 4-årig pojke, och hans mamma Luscak, 27 år, som haft flera olika partners. Hon missbrukar alkohol och utövar ibland våld mot sina partners. Hon talar lite svenska. Daniel har två syskon, en 7-årig syster Anna med mammans första partner och en 1-årig bror Adam med mammans fjärde partner, herr A. Vid tjugosju olika tillfällen har polisen tillkallats vid incidenter med våld i hemmet som ofta komplicerades av att båda föräldrarna varit berusade. Vid två tillfällen har Daniels mamma tagit överdoser av sömntabletter med avsikt att begå självmord. Familjen flyttade vid ett flertal tillfällen på grund av oförmåga att betala hyran. När Luscak var gravid med Adam uppmanade A Luscak att göra abort. Hon missade fyra besök hos mödravården. Vid ett tillfälle var hon inlagd på sjukhus och A tog bort droppet från hennes arm och hon lämnade sjukhuset på eget initiativ.

När Daniel besökte akutmottagningen hade han en spiralfraktur i vänster arm som uppgavs bero på att han hoppat från soffan med sin syster. Blåmärken på axeln och nedre delen av magen förklarades av mamman bero på att han regelbundet ramlat av sin cykel. Möten med vårdpersonal ägde rum men den långa historien av våld i hemmet beaktades inte. När Daniel började skolan var han ofta frånvarande, precis som sin syster Anna. Lärarna blev oroliga eftersom Daniel blev allt smalare och alltid verkade hungrig och tog mat från andra barns lunchlådor. Daniel pratade dålig svenska och var en blyg och reserverad pojke som inte pratade med lärarna.

Reflektionsuppgift

(1) Reflektera över de många tecken och varningssignaler som presenterades i Daniels fall. Vilka var de tidiga indikatorerna på potentiellt våld, och hur kunde de ha identifierats tidigare?

(2) Vilka var de missade möjligheterna till ingripande och stöd från vårdpersonal? Hur kunde det ha gjorts bättre? 

Fall anpassat från The Medical Women’s International Association’s Interactive Violence Manual

Fallstudie: tandvårdsförsummelse
Serious Vectors by Vecteezy

En liten flicka kommer till din tandläkarmottagning med sin mamma. Hon är ungefär fem år gammal. Du märker att flickan, till skillnad från de flesta andra flickor i hennes ålder, är väldigt tyst och orolig. Hon är också mycket mindre och smalare. Du märker också att flickan har på sig kläder som är tydligt smutsiga. Det går inte så bra under din undersökning, och alla hennes befintliga mjölktänder är allvarligt skadade av röta. Flickan berättar att några av hennes tänder gör ont. Mamman uppger att tänderna faktiskt har varit mörkt missfärgade under hela tiden, alltså i flera år.

Reflektionsuppgift

(1) Vad kan vara möjliga orsaker till barnets tandstatus?

Fallstudie: Karies i tidig barndom
Image and text with kind permissionPD Dr J. Schmoeckel

En ung pojke kommer till din tandläkarmottagning. Han presenterar sig med denna tandstatus.

Reflektionsuppgift
(1) Titta på det här fotot. Beskriv vad du ser.
(2) Vilken är din diagnos? Vad kan vara orsaken till denna dåliga tandstatus?
(3) Klicka här för mer information om diagnosen:
(4) Vad skulle du göra som tandläkare som nästa steg?

Lösning uppgift:

Aktiva kariösa lesioner, särskilt i de maxillära främre tänderna i det typiska ECC-mönstret (Early Childhood Caries), är tecken på kronisk vanvård. Den lila färgen på den fläckade placket och dentinskadornas mjuka karaktär understryker kariesprocessens aktivitet och kräver snabbast möjliga förändringar i rengörings- och matningsbeteende.

Kunskapsbedömning – FrågesporterQuiz: Indikatorer inom tandvård