Utbildningsmoduler för hälso- och sjukvårdssektorn

Introduktion till ämnet
Sjuksköterskor, barnmorskor och läkare kan vara den första professionella kontaktpunkten för kvinnor, män och barn som har utsatts för våld i nära relation. Personer som utsatts för våld i nära relationer söker ofta hälso- och sjukvård, även om de inte har för avsikt att avslöja de övergrepp eller det våld som de utsatts för. De nämner personal inom hälso- och sjukvården som den grupp professioner de mest sannolikt kommer skulle anförtro sig till då de är redo att berätta om sin våldsutsatthet. Det är därför av stor vikt att hälso – och sjukvårdens respons är adekvat och håller en hög kvalitet med avseende på bemötande och stöd. Detta för att säkerställa att våldsutsatta har möjlighet att uppnå en god hälsa.

Lärandemål
Denna utbildningsplattform är utformad för att erbjuda omfattande kunskap och förståelse för våld i nära relationer och de färdigheter som krävs för att hantera situationer relaterade till det på ett effektivt sätt. De som tar del av materialet kan lära sig att känna igen indikatorer på våld i nära relationer, effektiv kommunikation i möte med utsatta samt hur man kan genomföra medicinska bedömningar och samla in och bevara bevismaterial. Plattformen ämnar erbjuda kunskap om vikten av riskbedömning, säkerhetsplanering, internationella rättsliga ramar, intern och extern samverkan samt om konsekvenser av omedvetna fördomar kring våld i nära relationer.

Denna innehållsvarning är till för att informera besökare om att webbplatsen innehåller information relaterad till våld i nära relationer som kan vara känslomässigt påfrestande eller utlösa traumatiska minnen för vissa personer.