Modul 7: Principer för interorganisatoriskt samarbete och riskbedömning i fall av våld i nära relationer i multiprofessionella team

 1. Myndighetssamverkan
 2. Riskbedömning
 3. Fördjupning: Våld i nära relationer vid katastrofer
 4. Samverkan mellan olika aktörer med fokus på hälso-och sjukvård
 5. Rättsprocesser vid våld i nära relation
 6. Nationella rättsprocesser

Källor

Lärandemål

+ att förstå hur första linjens personal arbetar, med fokus på hälso-och sjukvård

+ att förstå hur samverkan i multi-professionella team är en framgångsfaktor vid arbete med våld i nära relation.

+ att förstå de mångfacetterade utmaningarna som finns vid multi-professionell samverkan vid en pandemi som COVID-19.

Obs: Undervisningsmaterialet är inte helt skräddarsytt för varje lands behov, utan kan behöva anpassas efter nationella behov.


IMPRODOVA Video: Varför är samverkan viktigt vid våld i nära relationer? (videon är på engelska)

Beskrivning: Videon visar varför samverkan är viktigt vid våld i nära relation

1. Myndighetssamverkan1

Att arbeta utifrån myndighetssamverkan är det mest effektiva sättet att arbeta mot våld i nära relationer på ett organisatorisk strategiskt plan. Utbildning och fortbildning är grundläggande för framgång, samt stöd och ledning.

Våld i nära relation är skadligt för individer, familjer och relationer.  Det har en negativ påverkan på hälsa, välmående och även skolgång och utbildning hos barn som upplever våld. Det påverkar ekonomin negativt både på ett individuellt plan och ur ett samhällsperspektiv. Det ökar behovet av hälso-och sjukvård och sociala insatser. Flera myndigheter hanterar och bemöter detta problem på olika sätt, med olika insatser och olika resultat.

Principer för myndighetssamverkan

För att säkerställa en framgångsrik samverkan kan några gemensamt framtagna och överenskomna principer vara en bra grund för arbetet. Nedanstående punktlista kan användas av professionella och organisationer som hjälp för att ta fram gemensamma principer som man är överens om och förbinder sig att arbeta utifrån.

 • Förståelse för att utan effektiv prevention och tidiga insatser eskalerar ofta våldet och blir grövre, varför det är viktigt att så fort som möjligt identifiera våldsutsatta vuxna och barn tidigt.
 • Prioritering av säkerhet för våldsutsatta och deras barn vid planerade interventioner och att agera omgående vid information om riks för våld.
 • Data om alla fall av våldsutsatthet ska rapporteras och delas enligt de rutiner som finns hos de parter som samverkar.
 • Uppmuntra till samarbete med institutioner och myndigheter som arbetar med förövare för att bedöma risker utifrån tvärprofessionell kunskap och förebygga ytterligare våld.
 • Samarbeta för att ge skydd och en miljö som uppmuntrar våldsutsatta att polisanmäla och kontakta myndigheter och organisationer som arbetar professionellt med våldsutsatthet.
 • Respektera tystnadsplikten och privatlivet när det är möjligt utifrån förståelse av den risk det innebär att dela information i en våldskontext.
 • Utveckla och följa gemensamma policyer och rutiner för att vägleda informationsdelning mellan olika organisationer.
 • Se till att våldsutsatta bemöts med respekt och värdighet. Lyssna till dem, tro på deras berättelser och försäkra dem om att de aldrig är ansvariga för våldet de utsatts för.
 • Stärk våldsutsatta att kunna göra välgrundade val och beslut, när så är möjligt. Fatta inga beslut åt dem utan att de är involverade.
 • Se till att den hjälp ni erbjuder tar hänsyn till olika personers behov beroende på faktorer som ålder, funktionshinder, kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell orientering, och var medveten om att dessa skillnader inte är en grund eller ursäkt för att acceptera eller utsätta någon för våld/skada.
 • Var medveten om att risken för våld för den utsatta och dennes barn är som störst när en våldsutsatt avser att lämna relationen eller söka hjälp.
 • Hälso-och sjukvården och tandvården lyder under sekretess, och det är viktigt att känna till när det är möjligt med sekretessgenombrott.
Utmaningar vid myndighetsamverkan 2

Samverkan har sina egna utmaningar. Olika myndigheter och tjänsteproducenter har olika organisatoriska uppdrag, visioner, värderingar, syften och mål. De olika uppdragen innebär olika regelverk, regleringar och sätt att arbeta. Det gör det svårt för professionella i dessa verksamheter att arbeta på samma sätt. Det kan också finnas en oförståelse av respektive roller och ansvar och det språkbruk som används inom respektive organisation vilket kan leda till samarbetssvårigheter.

Ett bra exempel för att utveckla detta är att visa på skillnaden i språk, definitioner och etiketter som används för att hänvisa till våldsutsatta, bland annat ”offer” (straffrättsligt system), ”våldsutsatta” (kvinnoinriktade organisationer), ”patient” (hälso- och sjukvårdstjänster), ”klient” (socialvårdsmyndigheter) och ”brukare” (social omsorg för vuxna). När man arbetar med förövare används termen offer också i straffrättslig bemärkelse, men det kan också syfta på ”anhöriga” och ”klienter” i allmänhet.

Insamling av data är inte alltid jämförbar beroende på variationer i vilken typ av uppgifter som samlas in, hur de registreras, datalagring och brist på data eller mekanismer för dataportabilitet. Det kan också finnas olika uppfattningar om vad som är våld i nära relationer och dess konsekvenser bland olika organisationer. Hög personalomsättning i organisationer är också ett hinder och påverkar kommunikationen eftersom det tar tid för människor att utveckla förtroendefulla relationer.

Dessutom kommunicerar olika verksamheter inte alltid med varandra och får ofta inte utbyta information, delvis av dataskyddsskäl, vilket leder till att information inte delas. Följaktligen måste offren upprepade gånger lämna sin information, inklusive detaljer om övergrepp till olika personer i olika organisationer. Att minnas upplevelser kan i sig vara traumatiskt för våldsutsatta och kan följaktligen avskräcka dem från att söka stöd.


2. Riskbedömning

Riskbedömning är en hörnsten i våldsförebyggande arbete.3 Syftet med riskbedömningen vid våld i nära relationer är att förebygga upprepat våld genom att identifiera gärningsmannens risk för återfall i brott4, omständigheter som kan öka risken för våld, såväl som sårbarhetsfaktorer, och genomföra åtgärder för att hantera riskerna.

Riskbedömning behövs i säkerhetsplaneringen för den våldsutsatta för att hantera riskerna och dessa är de viktigaste punkterna:

 • Det är viktigt att hjälpa våldsutsatta att bedöma både sin och sina barns nuvarande och framtida säkerhet.
 • Våldsutsatta vill ofta inte omedelbart vända sig till myndigheter eller anmäla till polisen. Därför är det mycket viktigt att personer inom hälso- och sjukvårdssektorn har viss bakgrundskunskap om riskbedömning och hur man frågar och stöder våldsutsatta i enlighet med detta. Men det är inte nödvändigt att göra en omfattande riskbedömning.
 • En omfattande riskbedömning, i enlighet med bästa praxis, innebär att man samlar in relevant information om hemmiljön, frågar om offrets uppfattning om risk och gör en professionell bedömning av aktuella riskfaktorer. Detta görs vanligtvis av specialiserade stödverksamheter för brottsoffer eller av polisen.
 • En riskbedömning och ett tydligt protokoll för att remittera patienter med skador till följd av våld i nära relation till ytterligare insatser efter ett besök på akutmottagningen krävs. Att informera om våld i nära relationer är också förenat med skyldigheter kring journalföring och anmälningsskyldigheter, som varierar beroende på yrkesgrupp.  
 • Det kan gälla skyldigheten till orosanmälan, även för pedagogiska och psykosociala yrkesgrupper vid misstanke om fara för barns välbefinnande, men också skyldighet att anmäla vid omedelbar fara för sig själv eller andra.
 • Medicinska yrken omfattas också av särskilda rapporteringsskyldigheter, som regleras i lagstiftningen.

Se till att:

 • prioritera våldsoffrets säkerhet
 • använd ett  offercentrerat bemötande
 • använd ett  könsmedvetet bemötande
 • var intersektionellt medveten i bemötandet: ”Särdragen i varje enskilt fall beaktas vid identifieringen av brottsoffrets individuella säkerhetsbehov, inklusive offrets kön och könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, ras, religion, sexuell läggning, funktionsnedsättning, uppehållsstatus, kommunikationssvårigheter, relation till eller beroende av förövaren och tidigare erfarenhet av brott.” 5
Den här videon är en introduktion till riskbedömning när man arbetar med kvinnor och barn som utsätts för våld. Den bör användas tillsammans med introduktion till säkerhetsplanering och riskbedömningsverktyg.

Det rekommenderas starkt att använda en standardiserad riskbedömning istället för att använda en magkänsla. Många sjukhus eller stödcenter har sitt standardverktyg för riskbedömning som de vanligtvis använder. Detta kan dock variera mellan institutioner och länder.

Här hittar du de internationellt mest använda riskbedömningsinstrumenten:

Danger Assessment (DA) 7 8
 • The Danger Assessment är ett verktyg som hjälper till att bestämma hur stor risken är för en misshandlad kvinna att dödas av sin partner.
 • Verktyget består av två delar: en kalender och ett poänginstrument med 20 punkter. Kalendern hjälper till att bedöma allvarlighetsgraden och frekvensen av misshandel under det senaste året. Kalenderdelen konceptualiserades som ett sätt att höja kvinnans medvetande och minska förnekandet och förminskningen av övergreppen, särskilt eftersom användningen av en kalender ökar noggrannheten i andra situationer.
 • Instrumentet med 20 punkter använder ett viktat system för att poängsätta ja/nej-svar på riskfaktorer i samband med mord i nära relationer. Några av riskfaktorerna inkluderar tidigare dödshot, partnerns anställningsstatus och partnerns tillgång till ett vapen.
 • Verktyget finns för närvarande på engelska9, spanska, kanadensisk franska och brasiliansk portugisiska:
 • En kort version med fyra punkter som kallas Lethality Assessment har utvecklats för att användas av brottsbekämpande tjänstemän som svarar på samtal om våld i nära relation. I vissa länder hänvisas kvinnor med hög risk till advokater som har utbildats i riskbedömningen.
Domestic Violence Risk Appraisal Guide (DVRAG) 10

Domestic Violence Risk Appraisal Guide (DVRAG) innehåller samma punkter som Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA), men innehåller också en reviderad psykopati checklista (PCL-R). DVRAG är ett verktyg med 14 punkter som bedömer sannolikheten för våld i nära relationer som begås av män mot en kvinnlig partner, och hur denna risk kan jämföras med andra förövare. Dessa verktyg kan också förutsäga hastigheten och antalet återfallsbrott och hur allvarliga skador som orsakas. De allmänna poängsättningskriterierna innehåller instruktioner för poängsättning och tolkning av ODARA i alla sammanhang.11 DVRAG är avsedd att användas av rättsläkare och kriminalvårdare som kan få tillgång till djupgående information.

DASH Risk Assessment 12

DASH står för våld i hemmet, stalkning och hedersrelaterat våld. Riskbedömningsverktyget var resultatet av att dokumentera 47 mord i hemmet och katalogisera de viktigaste riskvariablerna för att utveckla DASH-riskmodellen. DASH-checklistan används av ett antal myndigheter i Skottland, inklusive polisen. Det har dock inte införts överallt i Skottland. DASH-riskchecklistan är tänkt att vara ett konsekvent och enkelt verktyg för professionella som arbetar med vuxna offer för våld i nära relation. Det är tänkt att hjälpa dem att identifiera dem som löper stor risk att skadas och vars fall bör hänskjutas till ett MARAC-möte för att hantera den risksituation de befinner sig i.

Video som introducerar riskidentifiering i fall av våld i nära relation med hjälp av DASH RIC-checklistan: https://www.youtube.com/watch?v=AB00K1jiFUc&t=23s

BIG 26 13

Domestic Abuse Intervention Program (DAIP) i Duluth, Minnesota, USA, har tagit fram 26 frågor för att bedöma faran som härrör från en förövare. Duluth-modellen betonar vikten av samarbete mellan olika myndigheter och samordnade samhällsinsatser mot våld i nära relationer, av offrens säkerhet och av gärningsmannens ansvarsskyldighet.

DyRiAS Intimate Partner 14

DyRiAS står för Dynamic Risk Assessment Systems. DyRiAS Intimate Partner har varit verksamt i Tyskland, Österrike och Schweiz sedan januari 2012. Å ena sidan mäter instrumentet risken för att begå allvarliga våldshandlingar mot den nära partnern. Dessutom mäter en separat skala risken för lindrigt till måttligt fysiskt våld. DyRiAS-Intim Partner registrerar endast våld i heterosexuella relationer, med början hos den manliga (tidigare) partnern. Varaktigheten av det nuvarande eller tidigare förhållandet är oväsentligt och kan variera från ett kort till ett långvarigt förhållande. Totalt består DyRiAS Intimate Partner av 39 punkter.


Multi-Agency Risk Assessment Conference (MARAC) 15

MARAC är ett möte där information delas om de mest riskfyllda fallen av våld i nära relation mellan representanter för den lokala polisen, hälso- och sjukvården, socialtjänst/barnskydd, boendestödjare, oberoende rådgivare för våld i nära relation (IDVA), kriminalvården och den frivilliga sektorn. De pratar om offret, familjen och förövaren och delar med sig av information. Mötet är konfidentiellt. Tillsammans skriver deltagarna en handlingsplan för varje utsatt. Tillsammans skriver deltagarna en handlingsplan för varje utsatt. Kärnan i en MARAC är antagandet att ingen enskild myndighet eller individ kan se hela bilden av ett offers liv, men alla kan ha insikter som är avgörande för deras säkerhet.3. Fördjupning: Våld i nära relationer vid katastrofer 16

 Beskrivning: Videon lyfter pandemiers inverkan på våld i nära relationer

Karantän, restriktioner, stängda skolor, hemmakontor, korttidsarbete, ekonomiska bekymmer och rädsla för framtiden – alla dessa faktorer har potential att orsaka ökad stress i relationer och familjeliv. Därför kan våld i nära relationer ha ökat och kan komma att fortsätta öka. Som exempel hur katastrofer kan påverka presenteras COVID-19 här som en fallstudie.

Några riskfaktorer för en ökning av våld i nära relation

 • Vid nedstängningen ökade både fysisk och psykisk ohälsa då hälso-och sjukvården var tillgänglig i begränsad utsträckning. Detta hade en negativ inverkan på individernas hälsotillstånd, ökade deras stressnivåer och resulterade ofta i en ökning av våld och övergrepp.
 • Ekonomisk osäkerhet eller arbetslöshet som åtföljs av ekonomiska bekymmer kan förstärka   destruktiva coping-mekanismer.
 • Våld har alltid med makt att göra. I tider av kris och isolering och de känslor av hjälplöshet, förlust av kontroll och maktlöshet som är förknippade med detta antas våld vara ett sätt att återta kontroll och makt.
 • Språkbarriärer, stängda mötesplatser eller det faktum att socialsekreterare endast är närvarande på plats i begränsad omfattning på grund av skyddsåtgärderna kan göra det betydligt svårare att få tillgång till stödtjänster.
 • Offren var under Covid-pandemin också ovilliga att utnyttja stödtjänster av rädsla för att smittas av covid-19.
 • Social distansering kan begränsa individers sociala kontakter i en sådan utsträckning att offren kanske inte vågar söka hjälp utan stöd och uppmuntran från vårdgivare. Samtidigt blir vårdgivare, bekanta eller utomstående, såsom arbetsgivare eller utbildningspersonal, inte medvetna om problemet och kan inte fungera som stöd. Å andra sidan är grannarna mer alerta och närvarande och måste på grund av de inledande restriktionerna betraktas som en skyddsfaktor.17
Våld i nära relationer under COVID-19 pandemin i EU-länder. 18

Under covid-19-pandemin rapporterades en ökning av våld i nära relation i EU-länderna.

Polisanmälningar kom ofta in med viss fördröjning eller anmäldes inte alls. Incidenter rapporteras oftare in av anhöriga till offren. De covid-19-relaterade restriktionerna förhindrade också rapportering på grund av bristen på sociala kontakter. Därför kan fler fall än vanligt ha förblivit oupptäckta. Som ett resultat av detta kan man anta att det finns ett stort mörkertal.

Det rapporterades en ökning av rapporterade fall av våld i nära relationer i vissa områden, medan det minskade i andra. Det kan bero på att förövaren alltid var närvarande i hemmet så att offret inte hade någon möjlighet att ringa efter hjälp och/eller anmäla ett brott utan att riskera en upptrappning av våldet.

Reports to the police are often received with some delay or not reported at all. Also, incidents are more often reported by people victims relate to. Also, the COVID-19-related restrictions prevented reporting because of the lack of social contacts. Therefore, more cases than usual may have stayed undetected. As a result, it can be assumed that there is a high number of unreported cases.

This logic can explain why, in addition to an increase in reported cases of domestic violence in many areas, there was a decrease in numbers in others. This could be due to the fact that the perpetrator was always present at home so that the victim had no opportunity to call for help and/or report a crime without risking an escalation.

Dokumentet “Covid-19-pandemin och våld i nära relationer mot kvinnor i EU19 ger en preliminär översikt av de åtgärder som vidtagits i hela EU för att stödja våldsoffer under covid-19-utbrottet (från mars till slutet av september 2020). Den innehåller exempel på lovande metoder och inledande rekommendationer till EU och medlemsstaterna om hur man bättre kan stödja våldsutsatta under pandemin och i andra potentiella kriser.

Rekommendationer för att bekämpa och bättre upptäcka våld i nära relationer under pandemin.

Nedstängningsåtgärderna för att begränsa covid-19 under våren 2020 gjorde också att frågan om våld i nära relationer i allt högre grad uppmärksammades av allmänheten och polisen.

Det rapporterades i media, i politiken och av icke-statliga organisationer att särskilt kvinnor och barn utsattes för ökat våld under covid-19-förhållandena. European Institute for Gender Equality (Europeiska jämställdhetsinstitutet) (EIGE) har också ställt sig bakom uppmaningar till EU och dess medlemsstater att använda covid-19-pandemin som en möjlighet att öka sina insatser för att skydda kvinnors rättigheter. 20

World Health Organisation (Världshälsoorganisationen) (WHO) and UN women har understrukit vikten av datainsamling under covid-19-pandemin, som ett avgörande verktyg för att mildra de negativa effekterna för kvinnor och flickor som drabbats av våld, och för att utveckla förebyggande strategier för framtida kriser. För framtiden är det avgörande att forskningen tar fram omedelbara och långsiktiga strategier och även praktiska tillvägagångssätt. 21 22

 Följande rekommendationer togs fram:

 • Brottsbekämpande myndigheter måste se till att incidenter med våld i nära relationer ges hög prioritet och att yttringar av våld i samband med covid-19 åtgärdas.
 • Hälso- och sjukvårdssektorn måste alltid se till att offer för våld i nära relation har tillgång till information och tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa.
 • Stödtjänster inom den sociala sektorn bör tillhandahålla fler krisstödstjänster online, t.ex. telefonjourer och chattar. Akutvården/barnomsorg bör utvidgas till att omfatta alla föräldrar och inte endast till de föräldrar som arbetar i systemuppehållande verksamheter.
Hur kan våldsutsatta få stöd under en pandemi?
 • Om offer för våld i nära relation inte vill vända sig till polisen eller socialtjänsten på grund av att de inte litar på statliga institutioner eller redan har dåliga erfarenheter, kan det första steget ut ur våldssituationen vara med hjälp av stödlinjer eller chattar om detta kan göras på ett säkert sätt hemma. Ytterligare hjälp kan fås senare.
 • Det är viktigt att offren alltid görs medvetna om att skulden aldrig ligger hos dem och att det som händer är fel. Ett tydligt uttalande och fördömande av våld i nära relationer i medierna – särskilt i pandemitider – hjälper de drabbade att söka ytterligare stöd
 • Oron för de ekonomiska konsekvenserna efter en separation kan göra det svårt för offer för våld i nära relation att hitta en väg ut ur sin situation. Vissa utsatta är ekonomiskt beroende av sin partner, till exempel för att de inte längre kan förvärvsarbeta på grund av omsorg om familjemedlemmar och barnomsorg, eller för att de avskedades under covid-19-pandemin. Vissa länder, som Tyskland har ett fungerande stödsystem för att lindra ekonomiska svårigheter för våldsutsatta efter en separation. Så är det inte i alla länder.
 •  Skriftlig information om våld i nära relationer bör finnas tillgänglig på offentliga platser i form av affischer och broschyrer eller broschyrer som görs tillgängliga i privata utrymmen som toaletter (med lämpliga varningar om att inte ta med dem hem om förövaren är där). Att erbjuda en QR-kod som leder till en webbplats med ytterligare information kan hjälpa. Affischerna och broschyrerna bör rikta sig till kvinnliga och manliga offer för våld i nära relationer och inte utgå från stereotyper. Att utse konkreta kontaktpersoner på plats och tillhandahålla telefonnummer till rådgivningscentrum eller webbplatser som erbjuder (anonym) rådgivning kan hjälpa offer för våld i nära relationer att söka hjälp.
 • Vid akut hot ska offret ringa polisens nödnummer. De ska uppge namn, adress, ytterligare information och vid behov gärningsmannens innehav av vapen och betona att hjälp behövs omedelbart. Fram till polisens ankomst ska offren och eventuella barn ta sig i säkerhet, till exempel till grannar eller butiker.

4. Samverkan mellan olika aktörer med fokus på hälso-och sjukvården

Beskrivning: Videon introducerar det fiktiva fallet med ”Rita” som utsatts för våld i nära relation. Det visar hur samarbetet med andra yrkesverksamma kan se ut för att stödja Rita bäst.
Fallstudie: Våld i nära relation har en negativ påverkan på barn

Gabby gifte sig med sin man Nick efter ett långt förhållande och flyttade kort därefter till sin mans familjegård. Paret trivdes på gården och fick snart sitt första barn. Under graviditeten började Nicks beteende förändras och när deras dotter föddes ”kändes” förhållandet inte som det hade gjort tidigare. Nick verkade tillbakadragen och tillbringade långa perioder för sig själv. Han började påminna Gabby om Nicks pappa som alltid hade varit en sträng närvaro i hans liv.

Nicks beteende blev hotfullt och kontrollerande, särskilt när det gällde pengar och sociala kontakter. Han blev allt mer aggressiv i sina gräl och skrek ofta och kastade föremål runt om i rummet. Gabby trodde att eftersom han inte skadade henne fysiskt så kunde hans beteende inte räknas som våld. Nick visade inte mycket intresse för deras dotter, Jane, förutom när han var offentlig, där han verkade vara en kärleksfull far.

Jane var i allmänhet ett väluppfostrat barn, men Gabby upptäckte att hon inte kunde lämna henne med någon annan. Jane grät och blev märkbart bedrövad när Gabby lämnade henne till någon annan för att bli omhändertagen. Detta var stressande för Gabby, och innebar också att hennes sociala aktiviteter begränsades ytterligare.

Jane tog lång tid på sig att krypa, gå och börja prata. Hennes sömnmönster avbröts och Gabby sov ofta inte på hela natten, inte ens när Jane var över 12 månader. När Jane började prata började hon stamma, vilket ytterligare hämmade hennes talutveckling. Gabby oroade sig mycket för Jane. Deras husläkare sa till henne att detta var normalt för vissa barn och att om talproblemen kvarstod kunde hon alltid skicka Jane till en specialist vid ett senare tillfälle.

Efter ett antal år blev Nicks beteende oacceptabelt för Gabby. Under grälen höll han nu i geväret som han hade för jakt, och Gabby fann detta mycket hotfullt. Vid ett antal tillfällen träffades Gabby av föremål som Nick kastade och hon blev alltmer rädd för deras dotters skull. Gabby bestämde sig för att ge sig av och kontaktade den lokala kvinnojouren, som hjälpte henne att få ett ingripande mot Nick.

När Gabby hade tagit Jane ifrån Nick förändrades hennes beteende. Janes utveckling tycktes gå snabbare och Gabby kunde inte förstå varför. Som en del av sin rådgivning på en lokal kvinnomottagning diskuterade hon denna fråga, och hennes rådgivare kände igen utvecklingsförseningen, stamningen, irritationen och separationsångesten som effekter av Janes tidigare situation.

Detta fall kan ses som ett missat tillfälle att identifiera våld. Om husläkaren hade frågat Gabby eller Nick (som hade kronisk ryggsmärta) om deras relation, om vad som hände med familjen, och specifikt med Jane, kunde situationen ha identifierats mycket tidigare.

Reflektionsfrågor

a) Vad kunde ha hanterats bättre av de inblandade professionella?

b) Ta en stund och fundera över vilka hjälp och stödfunktioner/verksamheter som skulle kunnat hjälpa Gabby från första början?

c) Gör en lista över olika yrkesgrupper som ingår i det interprofessionella teamet i din verksamhet och som kan vara involverade i arbete med dem som har upplevt våld i nära relation (detta varierar beroende på var du arbetar).

Det finns många yrkesverksamma inom olika myndigheter och specialiserade verksamheter som kan vara involverade i att stödja våldsutsatta och kan omfatta – men är inte begränsade till – akutsjukvård och primärvård, psykiatri, mottagningar för sexuellt våld, socialtjänsten, straffrättsliga myndigheter, polisen, kriminalvården, ungdomsvård, missbruksvård, förskola, utbildning.

Anpassad från en fallstudie från RACGP (2014): Abuse and Violence: Working with our patients in general practice


Hälso- och sjukvårdspersonal har ett stort ansvar när det gäller att identifiera och bemöta våldsutsatta. Fem huvudteman bidrar till att förbereda vårdpersonal för att hantera våld i nära relationer på ett effektivt sätt:

 • Visat engagemang
 • Ha en strategi för förändring
 • Bygga förtroendefulla relationer
 • Samverkan i team
 • Få stöd från Hälso-och sjukvårdens organisatoriska struktur

Dessa delar utgör basen i CATCH-modellen, (Commitment, Advocacy, Trust, Collaboration, och Health System Support) och kan översättas med; Engagemenag, Strategi, Förtroende, Samverkan, Stödjande organisatorisk struktur.

CATCH-modellen och Stages of Change-modellen kan fungera som värdefulla resurser för utbildare som vill utforma utbildningsprogram som tillgodoser olika nivåer av beredskap för att engagera sig i detta arbete på ett effektivt sätt. Dessutom kan dessa modeller hjälpa chefer och programledare inom området våld i nära relationer att förstå både styrkorna och det potentiella motståndet inom sin personalstyrka.


5. Rättsprocesser vid våld i nära relationer

Vid fall av våld i nära relationer följs flera viktiga steg i brottmålsprocessen för att säkerställa en grundlig och rättssäker hantering.

 • Våld i nära relation förekommer: Processen inleds när en incident av våld inträffar i en familj eller i en (tidigare) relation. Det kan handla om olika former av våld, bland annat fysiskt, psykiskt, sexuellt, digitalt eller ekonomiskt.
 • Anmälan: En anmälan av händelsen görs ofta av offret eller en berörd part, och det fungerar som den formella starten på den rättsliga processen. Att anmäla kan vara ett svårt beslut för ett offer, och offrets beslut att inte anmäla bör respekteras. Att anmäla våldet kan dock vara ett viktigt steg mot att söka hjälp och ställa förövarna till svars. I vissa europeiska länder, i tex Sverige har polisen har en skyldighet att ta upp en anmälan och inleda förundersökning om det finns anledning att anta att brott har begåtts även utan offret/målsägandens medverkan/vilja och till även i Frankrike, fortsätter polisutredningen även när offret inte gör en formell anmälan.
 • Dokumentation: Dokumentationen innebär att man samlar i en utsaga/berättelse från offret, vittnen och den misstänkta förövaren. Förutom muntliga redogörelser kan poliser samla in fysiska bevis, t.ex. fotografier av skador, och säkra alla relevanta dokument eller föremål som kan användas som bevis i domstol.
 • Stöd: Samtidigt erbjuds offren omedelbart stöd och skydd. Detta kan inkludera läkarvård för skador, rådgivningstjänster eller skydd för att garantera deras säkerhet. Socialtjänsten eller stödorganisationer kan involveras för att stödja offret känslomässiga och praktiskt under denna utmanande tid.
 • Utredning: En kritisk fas i processen är utredningsfasen. Polisen gör en grundlig utredning av fallet inför en eventuell rättegång. Detta innebär att samla in ytterligare bevis, intervjua vittnen och bedöma trovärdigheten hos alla inblandade parter. Syftet är att avgöra om det finns tillräckliga bevis för att stödja åtal mot den påstådda gärningsmannen
 • Åtal: I Sverige är åklagaren normalt sett förundersökningsledare. Det innebär att det normalt sett inte sker något överlämnande från polisen till åklagaren utan åklagaren leder utredningen från anmälan till eventuell dom. Om åtal väcks går det rättsliga förfarandet vidare. Detta kan innebära domstolsförhandling, rättegång och straff för den anklagade, ytterst för att skipa rättvisa, skydda offren och hålla förövaren ansvariga för sina handlingar.

Följande illustration visar de enskilda stegen i det straffrättsliga förfarandet vid fall våld i nära relation och förklarar hur de hänger ihop.

Klicka på de blå cirklarna för att få mer information om de olika enskilda stegen. I illustrationen av stegen: klicka på krysset i motsvarande cirkel för att få mer information.


6. Rättsprocessen vid våld i nära relationer i Sverige

 • Om du har blivit utsatt för något som kan vara ett brott bör du anmäla det till polisen. Du kan anmäla ett brott genom att ringa till polisen på telefonnummer 114 14. Om det är akut, till exempel om brottet fortfarande pågår eller om du blivit skadad och behöver hjälp direkt, ska du i stället ringa larmnumret 112. Du kan också göra en polisanmälan på en polisstation.
 • I samband med en polisanmälan ska du få information om dina rättigheter, till exempel möjligheterna att få målsägandebiträde, stödperson, kontaktförbud, tolk och översättning.  Du bör också vara medveten om möjligheten att begära skadestånd och brottsskadeersättning, och var du kan få stöd och hjälp. Du ska också få information om vem du kan kontakta för att få information om ditt ärende, hur din anmälan kommer att handläggas och vad som förväntas av dig. Du ska också få information om möjligheterna att få ersättning (förlorad arbetsinkomst) för att vara med på polisförhör och vid rättegång.
 • När en polisanmälan har gjorts ska polis eller åklagare bedöma vilka möjligheter det finns att utreda brottet. Om det finns anledning att tro att ett brott har begåtts inleds en förundersökning. Under förundersökningen inhämtas bevis, hålls förhör, rättsintyg kan inhämtas, ev kontaktförbud beslutas, ev frihetsberövning av den misstänkte kan göras. Du kan få tillgång till ett juridiskt ombud/målsägandebiträde som kan hjälpa dig med frågor som rör utredningen och rättegången.
 • Efter en förundersökning bestämmer en åklagare om polisen har hittat tillräckligt med bevis för att den misstänkta personen ska kunna dömas för brott. Om så är fallet väcker åklagaren åtal. Det blir sedan en rättegång i tingsrätten, det vill säga ett muntligt sammanträde i domstol som också brukar kallas huvudförhandling. Om du vill kan du ta med dig en person under rättegången. Du kan välja någon som du känner eller vända dig till socialtjänsten eller en ideell organisation som arbetar med att stödja brottsoffer. 
 • Om den person som har begått ett sexualbrott mot dig blir dömd till ett fängelsestraff har Kriminalvården en skyldighet att informera dig om vissa saker. Du har rätt att få veta var gärningspersonen finns under strafftiden. Du har därför också rätt att få information om gärningspersonen till exempel får permission, rymmer, byter anstalt eller ska friges. Som målsägande får du en fråga om du vill ha sådan information och du får själv bestämma om du vill veta eller inte

Förutom information kan du även ha rätt till skydd om det behövs, till exempel för att du blivit hotad till följd av brottet och att gärningspersonen dömts och fått ett straff. Det är polis eller åklagare som ska bedöma om du har ett särskilt behov av skydd och informera dig om vilka åtgärder som finns för att öka din säkerhet. Polisen och Skatteverket kan också ge dig praktiska råd om hur du på egen hand kan öka tryggheten i din vardag.

 • Om den tilltalade inte blir dömd kan åklagaren ibland vilja överklaga en friande dom i tingsrätten till hovrätten. Du kan alltid ta kontakt med åklagaren om du önskar att domen ska överklagas. I vissa fall är det också möjligt för dig själv att överklaga en friande dom.
 • Den som har blivit utsatt för ett brott kan ha rätt till skadestånd. Det finns tre olika former av ersättningar: försäkringsersättning, skadestånd och brottsskadeersättning. För att kunna få ersättning från en försäkring krävs att du har polisanmält brottet. Villkoren för din försäkring bestämmer också om du kan få ersättning. Den som har gjort sig skyldig till ett brott är oftast skyldig att ersätta de skador som brottet har orsakat. Om du varken kan få skadestånd från gärningspersonen eller försäkringsersättning kan du ha rätt att få brottsskadeersättning som du ansöker om från Brottsoffermyndigheten.
 • Det finns möjligheter att få ersättning för de skador och det lidande ett brott har orsakat dig även om förundersökningen lagts ner.

Rättegång | Brottsoffermyndigheten


Källor

 1. https://www.improdova.eu/pdf/IMPRODOVA_D2.4_Gaps_and_Bridges_of_Intra-_and_Interagency_Cooperation.pdf?m=1585673383& ↩︎
 2. https://www.improdova.eu/pdf/IMPRODOVA_D2.4_Gaps_and_Bridges_of_Intra-_and_Interagency_Cooperation.pdf?m=1585673383& ↩︎
 3. Kropp, P. R. (2004). Some Questions Regarding Spousal Assault Risk Assessment. Violence Against Women, 10(6), 676–697. https://doi.org/10.1177/1077801204265019 ↩︎
 4. Svalin, K. & Levander, S. (2019). The Predictive Validity of Intimate Partner Violence Risk Assessments Conducted by Practitioners in Different Settings—a Review of the Literature. Journal of Police and Criminal Psychology. 35. https://doi.org/10.1007/s11896-019-09343-4. ↩︎
 5. EIGE “Risk assessment and risk management – Principle 4: Adopting an intersectional approach”, accessed 06.02.2024. https://eige.europa.eu/gender-based-violence/risk-assessment-risk-management/principle-4-adopting-intersectional-approach ↩︎
 6. https://www.improdova.eu/pdf/IMPRODOVA_D2.3_Risk_Assessment_Tools_and_Case_Documentation_of_Frontline_Responders.pdf?m=1585673380& ↩︎
 7. Campbell, J. C., Webster, D. W., & Glass, N. (2009). The Danger Assessment: Validation of a Lethality Risk Assessment Instrument for Intimate Partner Femicide. Journal of Interpersonal Violence, 24(4), 653-674. https://doi.org/10.1177/0886260508317180 ↩︎
 8. https://www.dangerassessment.org/About.aspx ↩︎
 9. https://www.dangerassessment.org/DATools.aspx ↩︎
 10. Hilton, N. Z., Harris, G. T., Rice, M. E., Houghton, R., & Eke, A. W. (2008). An indepth actuarial risk assessment for wife assault recidivism: The Domestic Violence Risk Appraisal Guide. Law and Human Behavior, 32, 150-163. doi:10.1007/s10979-007-9088-6. ↩︎
 11. https://books.google.co.uk/books?id=p1JoYbAAN7QC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false ↩︎
 12. https://safelives.org.uk/practice-support/resources-identifying-risk-victims-face ↩︎
 13. For more details see: https://www.theduluthmodel.org/ ↩︎
 14. https://www.dyrias.com/en/ ↩︎
 15. www.safelives.org.uk, p. 1, https://safelives.org.uk/sites/default/files/resources/MARAC%20FAQs%20General%20FINAL.pdf ↩︎
 16. Kersten, J., Burman, M., Houtsonen, J., Herbinger, P., & Leonhardmair, N. (Eds.). (2023). Domestic Violence and COVID-19: The 2020 Lockdown in the European Union. Springer. ↩︎
 17. Kersten, J., Burman, M., Houtsonen, J., Herbinger, P., & Leonhardmair, N. (Eds.). (2023). Domestic Violence and COVID-19: The 2020 Lockdown in the European Union. Springer. ↩︎
 18. European Institute for Gender Equality (EIGE), ”The COVID-19 pandemic and intimate partner violence in the EU”, European Institute for Gender Equality, 2021 https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20210224_mhna30566enn_pdf.pdf ↩︎
 19. https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/20210224_mhna30566enn_pdf.pdf ↩︎
 20. https://eige.europa.eu/printpdf/news/eu-rights-and-equality-agency-heads-lets-step-our-efforts-end-domestic-violence ↩︎
 21. https://www.unwomen.de/aktuelles/corona-eine-krise-der-frauen.html ↩︎
 22. https://www.unwomen.de/fileadmin/user_upload/Corona/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf ↩︎
 23. Hegarty K, McKibbin G, Hameed M, Koziol-McLain J, Feder G, Tarzia L, Hooker L. Health practitioners’ readiness to address domestic violence and abuse: A qualitative meta-synthesis. PLoS One. 2020 Jun 16;15(6):e0234067. doi: 10.1371/journal.pone.0234067. PMID: 32544160; PMCID: PMC7297351. ↩︎
 24. Hegarty K, McKibbin G, Hameed M, Koziol-McLain J, Feder G, Tarzia L, Hooker L. Health practitioners’ readiness to address domestic violence and abuse: A qualitative meta-synthesis. PLoS One. 2020 Jun 16;15(6):e0234067. doi: 10.1371/journal.pone.0234067. PMID: 32544160; PMCID: PMC7297351. ↩︎