Modul 6: Utbildningsmaterial för utbildare (hälsosektor)

Videor
Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR)

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/5RR4VXNX3jA.
Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)

The ”CEDAW Quick & Concise” series explains the three main principles of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW).

Princip I: Materiell jämlikhet

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/rI8lNB-XMIk.

Princip II: Icke-diskriminering

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/OBdDB5PKrmk.

Princip III: Statens skyldigheter

IOm du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/umETapJ4b8o.
Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (DEVAW)
Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/WUGu-K_r4lQ.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/PgQnLXazdSg.
1951 års Flyktingkonvention

Följande video går djupare in på Flyktingkonventionen:

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/i5fnRd2_gB4.
FN:s resolutioner

I följande video förklaras FN:s roll i kampen mot våld mot kvinnor:

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/mSBuZHpJedA.
FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG)

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/0XTBYMfZyrM.
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (ECHR)

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://vimeo.com/267818686.
Konventionen om it-brottslighet (Budapestkonventionen)

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://vimeo.com/643516781.
Konventionen om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp (Lanzarotekonventionen)

Hör berättelser från personer som överlevt våld som barn, inklusive berättelser om fysiskt våld, sexuellt våld och psykiskt våld, för att förstå dess bestående inverkan på människor.

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/69AdLCg-NuA.

Europarådets dokumentär ”Keep me safe” illustrerar god praxis i olika medlemsländer (Island, Cypern och Frankrike) när det gäller förebyggande åtgärder, utbildning och skydd av brottsoffer samt främjande av barnvänlig rättskipning.

If you do not see the video here, please use another browser or click here: https://vimeo.com/292082489.
Direktivet om brottsoffers rättigheter

Lyssna på ”Policy Podcast” från Europaparlamentets utredningstjänst (EPRS) om översynen av direktivet om brottsoffers rättigheter:

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://www.youtube.com/watch?v=-zchRw9icUQ.
Europaparlamentets resolution (16/09/2021)

Frances Fitzgerald, som leder samtalen om nya regler, förklarar hur EU tänker ta itu med våld mot kvinnor och våld i nära relationer i en chatt med Alice Cappelle, en fransk YouTuber som gör utbildningsinnehåll och kritiska essäer om kvinnors rättigheter och sociala frågor:

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://youtu.be/XUtxHM2CG_0.
Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen)
Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://vimeo.com/247798557.

Istanbulkonventionen ratificerades av Europeiska unionen den 28 juni 2023 och trädde i kraft den 1 oktober 2023. Lär dig mer om Istanbulkonventionen i följande video:

Om du inte ser videon, använd en annan webbläsare, eller tryck här: https://vimeo.com/890227088.
Fallstudier
European Convention on Human Rights (ECHR)

Nedan hittar du några fallstudier som hjälper dig att förstå hur Europakonventionen fungerar i praktiken:

Find more case studies on domestic violence here: https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Domestic_violence_ENG.pdf

Kunskapsbedömning – Frågesporter

Ytterligare material för utbildare


Pekingplattformen omfattas av 12 kritiska områden. Klicka på kryssen i motsvarande cirklar för att få ytterligare information:


Nationella ramverk

Nationala ramverk, dokument för deras implementering och ingångspunkter för att hantera våld i hemmet visas här.


Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen)

Vilka myter finns det om Istanbulkonventionen? Vad är fakta? Läs mer här:

Source: Council of Europe. 2020. Myths and facts about the Istanbul Convention. https://rm.coe.int/ukr-2020-brochure-ic-myths-and-facts-en-25112020/1680a07ee8